Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

2. Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

3. Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

4. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

5. Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)

6. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

7. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

8. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

9. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

10. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

11. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

12. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

13. Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

14. Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

15. Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

16. Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

17. Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

18. Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

19. Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

20Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

21. Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

* LĨNH VỰC TRẺ EM

22. Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

23. Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

24. Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

25. Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

26. Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

27. Thủ tục Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

28. Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

29. Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

30. Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

31. Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

32. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng.

33. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.

34. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

35. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

36. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

37. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

38. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã.

39. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.

40. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

41. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

* LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

42. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

43. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

44. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.

45. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

46. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

47. Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai.

* LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

48. Thủ tục Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.

49. Thủ tục Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

VI. LĨNH VỰC THANH TRA

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

50. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu.

51. Thủ tục Giải quyết tố cáo.

52. Thủ tục Xử lý đơn.

53. Thủ tục Tiếp công dân.

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

54. Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản, thu thập.

55. Thủ tục Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập.

56. Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập.

57 Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình.

58. Thủ tục Thực hiện việc giải trình.

VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA –THỂ THAO

LĨNH VỰC VĂN HÓA

59. Công nhận gia đình văn hóa.

60. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

LĨNH VỰC THỂ DỤC - THỂ THAO

61. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

VIII. LĨNH VỰC Y TẾ

62. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT).

63. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT).

IX. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

64. Thủ tục đăng ký khai sinh.

65. Thủ tục Đăng ký kết hôn.

66. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

67. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con.

68. Đăng ký khai tử.

69. Đăng ký khai sinh lưu động.

70. Đăng ký kết hôn lưu động.

71. Đăng ký khai tử lưu động.

72. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

73. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

74. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

75. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.

76. Đăng ký giám hộ.

77. Đăng ký chấm dứt giám hộ.

78. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

79. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

80. Đăng ký lại khai sinh.

81. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

82. Đăng ký lại kết hôn.

83. Đăng ký lại khai tử.

84. Trích lục bản sao hộ tịch.

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

85. Cấp bản sao từ sổ gốc.

86. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

87. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

88. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

89. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.

90. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

91. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

92. Chứng thực di chúc.

93. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

94. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

95. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

96. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

97. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

98. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

* LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

99. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

* LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ

100. Thủ tục công nhận hòa giải viên.

101. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải.

102. Thủ tục thôi làm hòa giải viên.

103. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

* LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

104. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

105. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* LĨNH VỰC THỦY LỢI

106. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

107. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

108. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện).

* LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

109. Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.

110. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên.

111. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

* LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

112. Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

* LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

113. Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

THÔNG BÁO

Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
0%
0 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
47.2%
17 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
52.8%
19 Phiếu
Tổng cộng: 36 Phiếu
X

Liên Kết Web

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN THỌ - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Thọ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập